center
Functieomschrijving

016/2022 Erkend medisch stralingsfysicus in de radiologie (m/v/x) – 38 uur – COD

Functie

Toelatingsvoorwaarden

 • Erkend deskundige in de medische stralingsfysica in overeenstemming met de artikelen 50 tot 54 van het koninklijk besluit van 20.02.2020.
 • Voldoen aan de wettelijke bepalingen inzake tweetaligheid (slagen voor het Selorexamen, uiterlijk in het jaar van de aanwerving)
 • Slagen voor het selectie-examen
 • Voldoen aan de profielvoorwaarden

Wettelijke context

Het koninklijk besluit van 20.02.2020 bevat een beschrijving van de vereisten voor de organisatie van de dienst Medische Stralingsfysica, de rol en de verantwoordelijkheden van de erkend stralingsfysicus in de radiologie.

De dienst Medische Stralingsfysica is belast met de stralingsbescherming van de patiënt.

Opdrachten

De geselecteerde kandidaat zal als medisch stralingsfysicus in de radiologie werken voor het UVC Brugmann en het UMC Sint-Pieter, die een gemeenschappelijke dienst Stralingsfysica hebben (momenteel in oprichting).

In die hoedanigheid zal hij of zij op de sites van het UMC Sint-Pieter en het UVC Brugmann werken en zijn of haar werktijd evenwichtig over de beide ziekenhuizen verdelen.

Frequente en systematische taken van de erkend stralingsfysicus in de radiologie

De stralingsfysicus staat onder meer in voor de volgende opdrachten, zoals vermeld in het koninklijk besluit van 20.02.2020, artikelen 50 tot 54, binnen de dienst Radiologie van het UMC Sint-Pieter en het UVC Brugmann (niet-exhaustieve lijst):

 • Uitvoering van periodieke fysische conformiteitscontroles, analyse van de resultaten en toezending van een verslag aan de betrokken instanties
 • Beheer en optimalisering van de dosimetrie van de röntgenbuizen van de beide ziekenhuizen
 • Opvolging van de normen van het FANC en van de goede praktijken
 • Opstelling en uitvoering, samen met de medische en paramedische teams, van de procedures en maatregelen inzake stralingsbescherming
 • Beheer en verzameling van de patiëntgebonden dosimetrie
 • Periodieke verzending van verslagen aan het FANC
 • Beheer van de stralingsincidenten met de medische en verpleegkundige teams en rapportage van de ontvangen doses, aangepast aan de organen
 • Ontwikkeling en aanpassing van Rx- en CT-aankoopprogramma's in overeenstemming met de normen en de lopende studies
 • Follow-up van de verwijdering van oude, buiten gebruik gestelde toestellen
 • Beheer van de dosimetriesoftware
 • Actieve deelname aan de radioklinische, onderzoeks- en studie-activiteiten
 • Deelname aan de activiteiten rond senologie en mammotests
 • Kalibratie van de instrumenten en de meettoestellen voor de dosimetrie en de metingen van de activiteit
 • Organisatie van seminars over stralingsbescherming voor de gebruikers van röntgenstralen in beide ziekenhuizen
 • Medewerking aan bijscholingscursussen
 • Deelname aan het opstellen van bestekken en aan de analyse van de offertes voor alle aankopen van radiologisch materiaal
 • Uitvoering of minstens coördinatie van de acceptatietests voor alle nieuwe diagnostische toestellen vóór het eerste klinische gebruik ervan
 • Actieve deelname aan radiologische audits
 • Selectie, oplevering, kalibratie en kwaliteitscontrole van de meetinstrumenten en de softwareprogramma's die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de eigen taken
 • Beoordeling van de noodzaak om een gedeeltelijke of volledige kwaliteitscontrole uit te voeren en van de termijn waarbinnen deze moet worden uitgevoerd, na elk onderhoud, elke aanpassing of elke herstelling die is opgenomen in de lijst bedoeld in paragraaf 2 van artikel 52 van het KB
 • Opstellen van de programma's voor de kwaliteitsborging en voor de uitvoering van kwaliteitscontroles van alle medisch-radiologische uitrustingen. Deze kwaliteitsborgingsprogramma's omvatten minstens de lijst van soorten onderhoud, aanpassing of herstelling waarover hij of zij moet worden geïnformeerd. Deze lijst is gebaseerd op de mogelijke invloed op de patiëntgebonden dosis of op de kwaliteit van het beeld.

Samenwerkingen:

De stralingsfysicus rapporteert:

 • functioneel rechtstreeks aan het hoofd van de medische dienst (de erkend stralingsfysicus in de radiologie valt onder de hoofdartsen van de diensten Radiologie van het UMC Sint-Pieter en het UVC Brugmann);
 • hiërarchisch rechtstreeks aan de hoofdartsen van het UVC Brugmann en het UMC Sint-Pieter, en dit zolang de functie van diensthoofd Medische Stralingsfysica niet is gecreëerd.

Met het oog op een optimale organisatie en coördinatie van de activiteiten van de dienst Medische Stralingsfysica zal het hoofd van de dienst Medische Stralingsfysica op geregelde tijdstippen overleg moeten plegen met de hoofdartsen van de betrokken diensten en met de hoofdartsen van de twee ziekenhuizen.

Opleiding:

De stralingsfysicus verbindt zich ertoe zijn erkenning als deskundige in de medische stralingsfysica voor het domein radiologie te behouden tijdens de looptijd van zijn overeenkomst, conform de vereisten van het koninklijk besluit van 20.02.2020.

Praktische informatie

 • Hiërarchie: Hoofd van de dienst Medische Stralingsfysica (in te vullen functie)
 • Dienstrooster: 38 uur/week
 • Datum indiensttreding: onmiddellijk
 • Loonbarema:
  • Gelijkgesteld met de graad van: A4
  • Jaarwedde voltijds:

Min. : 46 999,19€ (index 1.9222)

Max. : 72 661,62€ (index 1.9222)

Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.

Profiel

Vereist profiel voor de functie

 • Grondige kennis van de verschillende computertools;
 • Pedagogische vaardigheden om opleidingen te kunnen geven;
 • Wiskundig ingesteld;
 • In staat om vlot te communiceren en relaties te onderhouden met alle actoren van het ziekenhuis. In staat om zich helder en objectief uit te drukken, ook in een groep en ten opzichte van de diensthiërarchie;
 • Zin voor organisatie en planning;
 • Stressbestendig;
 • Vermogen om zowel alleen, in volledige autonomie, te werken als om nauw samen te werken met teams;
 • Ervaring in een ziekenhuisomgeving is een troef.

Taal

Talen

U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid die te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werkuren, mogelijkheid om een Selorpremie voor tweetaligheid van € 150 bruto te krijgen mits u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen).

Aanbod

Interesse?

Surf naar de website of het intranet van het UVC Brugmann en dien uw kandidatuur rechtstreeks online in via de vacature in kwestie (cv en motivatiebrief).

Hebt u nog vragen hierover? Stel ze ons gerust op het nr. 02 477 90 01.

Alle personeelsleden moeten op de hoogte worden gebracht van deze oproep. Daarom zullen de diensthoofden ervoor zorgen dat deze informatie ook meegedeeld wordt aan de medewerkers van hun dienst.

Caroline Franckx Philippe Leroy

Algemene Directrice Algemeen Directeur

 • Online op:vr 9 september 2022
 • Locatie: Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]